สมาคมผู้ประเมินคุณค่าสังคมไทย (Social Value Thailand Association) เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการระเมินคุณค่าสังคมในประเทศไทย ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประเมิน เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณค่าสังคมสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในประเทศไทย ทั้งยังเป็นเครือข่ายกับ Social Value International ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรชั้นนำทั่วโลกมีสมาชิกเครือข่ายกว่า 700 องค์กรใน 26 ประเทศทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาบุคคลากรด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคม นำไปสู่การพัฒนากรอบมาตรฐานดัชนีชี้วัดทางสังคม (ESG Index) และส่งเสริมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (Social Return on Investment) โดยมีความมุ่งมั่นในยกระดับ “คุณค่าทางสังคม” เข้าสู่กระบวนการบริหารดำเนินงาน การตัดสินใจ และการประเมินผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จตั้งแต่ระดับนโยบาย ปฏิบัติ ในทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และการสนับสนุนไปสู่การสร้างมูลค่าทางสังคม ควบคู่กับการขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจ

Our Vision

“A world where decision making, ways of working and
resource allocation are based on the principles of accounting for value leading to increased equality and well-being and reduced environmental degradation.”

image-1

โดยได้เปิดตัวในประเทศไทยเป็น Social Value Thailand ในปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา เพื่อขับเคลื่อนบูรณาการมาตรฐานการบริหารจัดการติดตามประเมินผลแบบมุ่งเป้าสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการทางสังคม ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม สะท้อนมุมมองของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้เกิดการจัดตั้งเป็นสมาคมผู้ประเมินคุณค่าสังคมไทย (Social Value Thailand Association) ในปี พ.ศ. 2565 ด้วยความร่วมมือจาก Social Value Accelerator ร่วมกับเครือข่าย 8 องค์กรนำร่อง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล 3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4) มหาวิทยาลัยทักษิณ 5) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ 8) สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น กับบทบาทศูนย์กลางบูรณาการมิติ "การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

Our Mission

เพื่อเปลี่ยนวิธีการทางสังคมให้คำนึงถึงคุณค่าผ่านหลักการ, ปฎิบัติ, ผู้คน และ อิทธิพล:

1. หลักการ (Principles): หลักการของเราจะนำไปสู่การรวมคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมก่อนการตัดสินใจดำเนินกิจการ

2. ผู้คน (People): เราจะสร้างและสนับสนุนเครือข่ายของบุคคลที่มีใจเดียวกันในการทำงานร่วมกับเราเพื่อนำหลักการเหล่านี้ไปปฏิบัติตาม

3. ปฎิบัติ (Practice): เราจะพัฒนาคำแนะนำเครื่องมือและการสนับสนุนเพื่อช่วยนำหลักการไปสู่การปฏิบัติ

4. อิทธิพล (Power):  ด้วยการเชื่อมโยงบุคคลเหล่านี้และสนับสนุนการเรียนรู้การเติบโตและอิทธิพลของพวกเขาเราจะสร้างการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีที่สังคมคำนึงถึงคุณค่

messageImage_1645286062382
messageImage_1645286078951

สถาบัน ฯ เล็งเห็นความสำคัญของความน่าเชื่อถือและบริบทที่เหมาะสมในการนำมาตรฐานไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จึงได้เชื่อมโยงมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายระดับสากลทั่วโลก ผ่านการดำเนินงานร่วมกับสภาคณะที่ปรึกษา (Social Value Advisory Council) และคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานการประเมินผลลัพธ์สังคม (Standard Advisory Council) ในการระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนและขยายความร่วมมืออย่างแท้จริง

image-9

SVI Board Member

Jeremy Nicholls

Founder Social Value International

ผู้ก่อตั้งเครือข่าย SROI Network ในปี 2550 โดยมีภารกิจในการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ต้องคำนึงถึงคุณค่า ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารเขามีส่วนสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายทั่วโลกตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการฝึกอบรมและบริการประกันและรับรองคุณภาพมากมาย ในปี 2558 SROI Network ได้เข้าร่วมกับ Social Impact Analysts Association เพื่อก่อตั้ง Social Value International and Social Value UK โดย Jeremy ได้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทั้งสององค์กร ซึ่ง ในปี 2561 Jeremy ได้ส่งต่อตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและดำรงค์ตำแหน่งสมาชิกกรรมการของเครือข่ายมาจนถึงปัจจุบัน

Ben Carpenter

Chief Executive Social Value International

หัวหน้าผู้บริหารของ Social Value UK และ Social Value International เป็นผู้นำเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานทั่วโลกในการพัฒนาหลักการและมาตรฐานสำหรับการบัญชีคุณค่าทางสังคม Ben Carpenter เป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานด้านคุณค่าทางสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการอุตสาหกรรมมาตรฐานของอังกฤษเพื่อคุณค่าทางสังคม ภูมิหลังของเบ็นในเรื่องคนไร้บ้านที่อยู่อาศัยทางสังคมและสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นทำให้เขาได้รับประสบการณ์ที่ครอบคลุมภาคส่วนต่างๆและความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการประเมินคุณค่าทางสังคม

Dr Adam Richards

Projects, Research & Training Manager, Social Value International

Adam เข้าร่วม SVUK ในปี 2559 ในตำแหน่ง Senior Researcher ในโครงการ SPRINT ของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission)ก่อนที่จะเข้าร่วม SVUK เขาได้บรรยายที่มหาวิทยาลัยมานานกว่า 10 ปี และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Liverpool John Moores University เพื่อศึกษาถึงการประเมินผลกระทบของการทำ Social Enterprise อดัมได้ทำงานร่วมกับองค์กรหลายแห่งเพื่อช่วยให้เข้าใจวัดผลและจัดการผลกระทบทางสังคมได้ดีขึ้น เขายังเป็นสมาชิกของสภาสหราชอาณาจักรของ SVUK และทำหน้าที่เป็นเพื่อนที่สำคัญของกลุ่ม FRC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะอนุกรรมการ Social Value