สถาบัน ฯ มุ่งเน้นแนวทางการขับเคลื่อนด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายผสานพลังความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน การศึกษา ภาคสังคม เพื่อมุ่งเป้าส่งเสริมกลไกใน 4 มิติสำคัญ

image-4

โดยสถาบันฯ มีประเด็นขับเคลื่อนสำคัญ ได้แก่

1. STANDARDIZATION: การยกระดับกรอบมาตรฐานสากลที่มีความน่าเชื่อถือและเหมาะสมกับบริบทของประเทศ

2. SOCIAL VALUE PORTAL: การส่งเสริมเข้าถึงฐานข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้แก่เครือข่าย

3. PROFESSIONAL DEVELOPMENT: การพัฒนาวิชาชีพและองค์ความรู้ในการบริหารจัดการและติดตามประเมินผลลัพธ์สังคม

4. PARTNERSHIP: การเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายและการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การขยายความร่วมมือ ตลอดจนส่งเสริมกลไกและแรงจูงใจเพื่อเสริมพลังและความร่วมมือทุกภาคส่วน

STANDARDIZATION

 1. ร่วมพัฒนากรอบมาตรฐาน/เครื่องมือ/กระบวนการที่เหมาะสม
  • คณะที่ปรึกษา SAC (Standard Advisory Council)
  • ภาคีพันธมิตรในการร่วมพัฒนามาตรฐานและเผยแพร่
  • การพัฒนาชุดมาตรฐาน เครื่องมือ คู่มือ แนวปฏิบัติที่เหมาะสม
 2. กำหนด/ส่งเสริม/บังคับใช้
  • การเผยแพร่/การเข้าถึง/การสร้างความเข้าใจ
  • ส่งเสริมความร่วมมือระดับนโยบายในการเผยแพร่มาตรฐานและการประยุกต์ใช้
  • สร้างกรณีศึกษา
  • กิจกรรม รณรงค์
 3. ระบบกำกับ/ตรวจสอบมาตรฐาน
  • กำหนดกระบวนการและมาตรฐานในการกำกับตรวจสอบ
  • กลุ่ม นักวิชาชีพ
   • Practitioner Level / Assessor Level / Auditor Level / Trainer Level
  • กลุ่ม องค์กร
   • Report Level / Product/Services Level / Organization Level
image-8

SOCIAL VALUE PORTAL

 1. พัฒนาโครงสร้างระบบช่องทาง/Open Data Platform
  • โครงสร้าง ช่องทางการสื่อสาร และข้อมูลที่เหมาะสมกับเครือข่าย
  • การสื่อสารและการวางระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการมีส่วนร่วม
 2. ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
  • คลังรวบรวมข้อมูล
  • องค์ความรู้/มาตรฐาน
  • งานวิจัย/บทความ
  • รายงาน SROI REPORT
  • Impact Data – TH / GVX
  • ฐานข้อมูลนักวิชาชีพผู้เชี่ยว ผู้ประเมิน Professional
  • ฐานข้อมูลเครือข่ายภาคี Partners/Network
image-6

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

 1. พัฒนาหลักสูตรและแนวทาง การพัฒนาศักยภาพ
  • พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม
  • บริหารระบบงานและมาตรฐานการสอน/การอบรมร่วมกับ SVA
   • ผู้สอน/ระบบงาน
   • ชุดเอกสาร/การประเมินผลมาตรฐาน
 2. กลไกการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ
  • ส่งเสริมเครือข่ายผู้สอน (Train the Trainer)
   • ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ประเมิน
   • SVA PARTNERSHIP SCHEME
  • การส่งเสริมเชิงนโยบาย
   • กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ
   • การเชิดชู กลไกมาตรการจูงใจ

PARTNERSHIP

 1. เข้าถึงและขยายภาคีเครือข่าย
  • เชื่อมโยงกลุ่มภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
  • พัฒนากิจกรรม/ช่องทางการเข้าร่วมที่มีส่วนร่วมและมีประสิทธิผล
 2. ส่งเสริมความมีส่วนร่วมและการบริหารความสัมพันธ์สมาชิกเครือข่าย
  • สิทธิประโยชน์/ คุณค่าร่วมของสมาชิกเคือข่าย
  • บริการ/กิจกรรม/ช่องทางความมีส่วนร่วมสมาชิกเครือข่าย
   • Online Platform / Webinar / Podcast / Columnist / SVTalk / SVLeader / #สร้อยเพื่อสังคมลงพื้นที่  / SVI Conference
   • เข้าถึงฐานข้อมูลวิชาชีพ
   • เข้าถึงฐานข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้
   • เข้าถึงเครือข่ายความร่วมมือ
   • เข้าถึงการร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกัน
 3. เสริมพลังภาคีเครือข่ายร่วมกับ SVTH
  • Partnership Scheme
  • การรับรอง/รางวัล/การเชิดชู
2-1 5-1 01 Who we are?