“การขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีและพันธมิตร” เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานของสมาคม เริ่มต้นจากความร่วมมือในระดับสากล ที่ประเทศไทยก้าวเข้าไปสู่การเป็น SVI Joint Member Network อย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมผลักดันในภูมิภาคเอเชียร่วมกับอีกหลายประเทศที่มีความเข้มแข็ง เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน อินโดนีเซีย เป็นต้น ในฐานะเครือข่าย Social Value International เรามุ่งหวังให้เกิดการเชื่อมโยงพลังความร่วมมือทั้งองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ การส่งเสริมในระดับนโยบายเชื่อมโยงมาสู่การผลักดันกลไกและ eco-system และความร่วมมือในประเทศไทย เพื่อนำ “คุณค่าทางสังคม” เป็นประเด็นสำคัญในการวางแผนและดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ผลักดัน Impact สู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรงตามปัญหาและความต้องการ สะท้อนอิมแพค ให้ถูกนำมาสื่อสารและกำหนดเป้าหมายร่วมกันได้อย่างเหมาะสม ทั้งต่อแหล่งทุน ระดับนโยบาย ระดับบริหาร กลุ่มเป้าหมายและชุมชน ที่จะต่อยอดไปสู่การพัฒนาและการแข่งขันสร้างนวัตกรรม โมเดลที่เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่า ลดผลกระทบและความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นแกนหลัก

หลักสูตร SDG Impact Standards

Coming Soon . . . August 2023

กรอบมาตรฐานสำหรับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด ทุกพื้นที่ ในการตั้งปณิธานองค์กรสู่การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

หลักสูตร Adaptive Game Changer – Asia (AGC-ASIA) Programs 🌍

17 – 19 MAY 2023

สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลสัมฤทธิ์ผลในการแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างแท้จริง

5 IMPACT Sessions

6 – 15 December 2022

หลักสูตรที่ต่อยอด วิชาชีพและการปฏิบัติจริงกับผู้ประเมิน Impact Assessor มา Refresh ความรู้และเทคนิคการประเมิน ไปสู่การขยาย Impact กับมืออาชีพ !!

รับฟังเสียงจากผู้เข้าร่วมหลักสูตร

[Highlight] SROI PRACTITIONER WORKSHOP 29-30 October 2020 at C asean Ratchada

[Highlight] เจาะลึกบรรยากาศ SROI PRACTITIONER WORKSHOP 9-10 June 2020 at C asean Ratchada