สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย มุ่งส่งเสริมมาตรฐานสากลและความร่วมมือของเครือข่ายทั่วโลกมาสู่การยกระดับการวางแผนนโยบาย การบริหารจัดการในองค์กร ร่วมกับ Social Value International เพื่อขับเคลื่อนบูรณาการมาตรฐานการบริหารจัดการติดตามประเมินผลแบบมุ่งเป้าสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการทางสังคม ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม สะท้อนมุมมองของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ 

สมาคมฯ เล็งเห็นความสำคัญของความน่าเชื่อถือและบริบทที่เหมาะสมในการนำมาตรฐานไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จึงได้เชื่อมโยงมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายระดับสากลทั่วโลก ผ่านการดำเนินงานร่วมกับสภาคณะที่ปรึกษา (Social Value Advisory Council) และคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานการประเมินผลลัพธ์สังคม (Standard Advisory Council) ในการระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนและขยายความร่วมมืออย่างแท้จริง

ปี 2022 ได้สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์การพัฒนาผู้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคมทั่วโลกไปในทิศทางที่ก้าวกระโดด ตลอดจนเกิดการเชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน สังคมและสถาบันการเงินในการระดมเม็ดเงินที่สะท้อน ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมที่ดี เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2030 นี้ คณะกรรมการและผู้บริหารสมาคมฯ ขอเชิญชวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสร้างทางเลือกการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน ให้ความสำคัญกับผลกระทบและคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ได้คำนึงถึงผลกำไรที่เป็นในเชิงการเงินเพียงอย่างเดียว แต่ยังพิจารณาถึงผลกระทบที่สำคัญต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของผลกำไรทางสังคม ด้วยสมการใหม่ในการดำเนินงานของทุกภาคส่วนนี้จะขับเคลื่อนทรัพยากรไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ขยายโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนการเป็นแกนนำในการสร้างความตระหนักทางสังคม เชื่อมโยงบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคมในการให้คุณค่าร่วม พัฒนานวัตกรรม รูปแบบ แนวทาง กรณีศึกษาในระดับโลกและระดับประเทศ

 • IMPACT CONSULTING & STANDARD
  • การให้คำปรึกษาในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Social Impact Assessment หรือ SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Social Return on Investment หรือ SROI) อาทิ
   • โครงการยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ. ปี 2566 (IEAT Sustainable Business 2023)
   • โครงการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ (SWU U2T for BCG) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   • โครงการการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment : SIA) และการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI) สำหรับโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ปี 2565
   • โครงการขับเคลื่อนโครงการตรวจประเมิน และขอรับรองผลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมรายโครงการ (Project-based) ตามแผนการพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 
   • โครงการเพื่อพัฒนาเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์สังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ. ปี 2565 (ISB : I-EA-T SUSTAINABLE BUSINESS 2022) 
   • โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมสำหรับโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 – 2566
   • โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment) โครงการ PPEs Distribution ในปี พ.ศ. 2564 
   • โครงการการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรแบบพันธสัญญา (SROI Analysis for Contract farming project – Swine Business)
   • โครงการการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย”
   • โครงการประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy)
   • โครงการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมนำร่องกรณีศึกษาโครงการ STI BUSINESS INCUBATION 
   • โครงการการศึกษาเพื่อหาตัวเลขผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SROI) ของการให้บริการรถไฟฟ้า
   • โครงการจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปีพ.ศ. 2563
   • โครงการพัฒนากรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคมในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร นำร่องโครงการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล (Recycling Education)
   • โครงการสรุปผลการดำเนินงานสู่การสื่อสารผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุดโครงการ CU Social Engagement (ปี 2560-2562)
   • โครงการพัฒนากรอบเครื่องมือการประเมินโครงการด้วย SROI (Social Return on Investment) โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
   • โครงการรายงานการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ประมาณการณ์) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (ลำไทรโยงโมเดล) จังหวัดอุดรธานีและอุบลราชธานี
   • โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) โครงการการสำรวจและประเมินผลโครงการ CSR กฟผ. เพื่อการพัฒนาสู่การประกวดรางวัล SOE Award ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
   • โครงการรายงานการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ประมาณการณ์) โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ ตำบลหนองแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ
   • โครงการประเมินผลตอบแทนทางสังคมโครงการ CSR ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
  • การตรวจรับรองการประเมินผล (Assurance SROI Report) ตามหลักการ Social Value Principle
  • การให้คำปรึกษาในการประเมินผลกระทบทางธุรกิจ (B Impact Assessment หรือ BIA) ใน 5 มิติ ได้แก่ ธรรมาภิบาล (Governance), พนักงาน (Worker), ชุมชน (Community), สิ่งแวดล้อม (Environment) และลูกค้า (Customers) และการขอรับรอง B Corp Certified
 • IMPACT TRAINING
  • Train the Trainer
  • Training
   • SROI Accredited Practitioner Workshop ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เจาะลึก SROI มาตรฐานหลักการและเครื่องมือที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงคุณค่าของสังคม
   • Impact Measurement Program ยกระดับไปสู่ “การบริหารโครงการ” สู่  “การบริหารผลลัพธ์”  High Impact Project โดยเครื่องมือและตัวช่วยในการวางแผน บริหารและสื่อสารผลลัพธ์อย่างน่าเชื่อถือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายผลสัมฤทธิ์ด้วยการบริหารทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า สมดุลและมีส่วนร่วม
   • Adaptive Game Changers Asia สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลสัมฤทธิ์ผลในการแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างแท้จริงด้วย 8 องค์ประกอบสำคัญ
   • SDG Impact Standards พัฒนาผู้เชี่ยวชาญที่สามารถถ่ายทอดทิศทาง แนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐาน SDG Impact Standard ในการนำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปสู่การกำหนดกรอบการพัฒนาในระดับนโยบายในการบริหารจัดการ SDG Impact 
 • IMPACT DATA & TECHNOLOGY
  • Open Impact Data (OID) PLATFORM ในการเปิดเผยข้อมูล IMPACT DATA ที่เกิดขึ้น ในระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัดและชุมชน มุ่งให้เกิดประโยชน์ในการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคี แลกเปลี่ยนข้อมูลวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ จัดสรรทรัพยากรตลอดจนวางนโยบายเพื่อส่งเสริม ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • Impact Accelerator (IAC) Platform ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูล บริหารจัดการ ตั้งแต่การวางแผน การประเมินติดตามผล การบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลกิจกรรม/โครงการด้านความยั่งยืนหรือความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SROI) นอกจากนี้ยังช่วยในการสื่อสารต่อผู้บริหารผ่าน Dashboard
 • IMPACT INITIATIVE
  • Power to Change Thailand Movement เปลี่ยนจากบิลกระดาษในประเทศไต้หวัน ญี่ปุ่น ประเทศไทย และปารากวัยกลายเป็นบิลอิเล็กทรอนิกส์ภายในปี 2030 และช่วยเหลือครัวเรือนที่ยากจนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น