มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถาปนาเพื่อพัฒนาปรัชญาและแนวคิดทางด้านการศึกษาสมัยใหม่ให้สอดคล้องผสานสัมพันธ์กับสังคมประชาธิปไตย รวมทั้งการพัฒนาการศึกษาศาสตร์ให้เป็นวิชาชีพที่มีระบบแบบแผนและมีความลุ่มลึกในสังคมไทย พร้อมกับการประสาทปริญญาทางด้านศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้พัฒนาและเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ พร้อมกับการขยายการจัดการศึกษาไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ และนับตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 จวบจนปัจจุบัน มหาวิทยาลัยทักษิณได้พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับของรัฐด้วยการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัวสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

การมีส่วนร่วมรับใช้สังคม ถือเป็นการขยายโอกาสในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นมหาวิทยาลัยผลิตครูของสังคมอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแรงขับเคลื่อนและต่อยอดการเปลี่ยนแปลงสังคมและชุมชนอย่างถึงที่สุด การได้เข้าร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของ Social Value Accelerator ถือเป็นอีกหน้าที่ของเราที่ต้องช่วยสร้างเเละพัฒนานิสิตเเละบุคลากรในการร่วมกันตระรู้ต่อการรับผิดชอบต่อสังคม

ส่วนหนึ่งจากงาน Social Value Matter 2020 ในการเปิดตัว Social Value Accelerator ของผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา
ส่วนหนึ่งจากงาน Social Value Matter 2020 ในการเปิดตัว Social Value Accelerator ของผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา

รับชมการบรรยายของ รผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา: ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการเปิดตัว Social Value Accelerator ในงาน SVM 2020 ได้ที่