จากเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทย กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันจัดอันดับเครดิตของไทยขึ้น คือ บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด (ทริส) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ให้ความเห็นชอบให้ทริสเป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตแห่งแรกของไทย ในปี พ.ศ. 2536

ทริสได้ขยายสู่ธุรกิจประเมินผลการดำเนินงาน (Performance Evaluation) ซึ่งพัฒนามาจากองค์ความรู้พื้นฐานของการจัดอันดับเครดิตเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร โดยทริสได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และในปี พ.ศ. 2546 ได้ขยายสู่การประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานราชการภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร) และหน่วยงานอื่น ๆ ในภาคเอกชน ปัจจุบันทริสเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ พัฒนาองค์กร โดยใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยสนับสนุน

ทริส ได้ทำงานทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสากิจในกระทรวงการคลัง และได้เป็นที่ปรึกษาให้กับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทริสได้ทำหน้าที่ครบทุกภาคส่วน ซึ่งการประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าทางสังคมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเข้าร่วม Social Value Accelerator จึงเป็นอีกหนึ่งการขับเคลื่อนให้ทริสเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้ช่วยเหลือสังคม

 

ส่วนหนึ่งจากงาน Social Value Matter 2020 ในการเปิดตัว Social Value Accelerator ของ ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ
ส่วนหนึ่งจากงาน Social Value Matter 2020 ในการเปิดตัว Social Value Accelerator ของ ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ

รับชมการบรรยายของ ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานกลยุทธ์และวิทยากร สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ในการเปิดตัว Social Value Accelerator ในงาน SVM 2020 ได้ที่