มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการฝึกหัดครูชั้นสูงมาตั้งแต่เริ่มต้น ปัจจุบันเราเป็นเอกในเรื่องการศึกษามีคณะศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทั้งหมดมีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) แม้ว่าทาง มศว จะครอบคลุมเรื่องการศึกษา แต่ต้องปรับตัวให้ทันยุคทันสมัย มีงานวิจัยเป็นตัวนำในทุก ๆ คณะที่ทำการเปิดสอน เพื่อให้หลักสูตรเข้มแข็ง เกิดองค์ความรู้ใหม่ ส่งผลให้บัณฑิตมีความรู้ที่ก้าวหน้า และพร้อมออกไปเผชิญการทำงานในชีวิตจริง

นอกจากการผลักดันในด้านการศึกษา มศว ยังมองเห็นคุณค่าในการเป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมรับใช้สังคม โดยการเป็นเเรงขับเคลื่อนสำคัญในการเข้าร่วม Social Value Accelerator โดยการมีส่วนร่วมในการเป็นที่ปรึกษาในการทำโครงการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นนวัตกรรมและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมถึงในด้านการพัฒนาการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม หรือ Social Impact ที่มีผลลัพธ์ต่อการทำโครงการ เพื่อความชัดเจนและความเป็นรูปธรรมในการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นผู้นำในการดำเนินการด้านสังคมอย่างแท้จริง

ส่วนหนึ่งจากงาน Social Value Matter 2020 ในการเปิดตัว Social Value Accelerator ของ รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
ส่วนหนึ่งจากงาน Social Value Matter 2020 ในการเปิดตัว Social Value Accelerator ของ รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

รับชมการบรรยายของ รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์: รองอธิการบดีฝ่ายเเผนเเละยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการเปิดตัว Social Value Accelerator ในงาน SVM 2020 ได้ที่