มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ชั้นเลิศทางการพยาบาล พัฒนาสุขภาพเพื่อสังคมที่พึ่งตนเองได้ โดยมีการจัดตั้งเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่าสำนักวิชา ศูนย์และสถาบันของมหาวิทยาลัย ดำเนินภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยพัฒนาให้เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ รัฐบาลได้กำหนดที่จะใช้บริเวณเทคโนธานีเป็นสถานที่จัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลกในปี พ.ศ. 2538

ในส่วนของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับ Social Enterprise หรือกิจการเพื่อสังคม เพื่อพัฒนาความยั่งยืนต่อไป ตลอดจนครอบคลุมทุกมิติทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ถึงเเม้มหาวิทยาลัยสุรนารีจะเป็นสถาบันฯ เฉพาะทางที่ผลิตกำลังคนทางวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี เเต่เราต้องพัฒนาเทคโนโลยีโดยการพัฒนาไปอย่างยั่งยืนร่วมกับ Social Value Accelerator

ส่วนหนึ่งจากงาน Social Value Matter 2020 ในการเปิดตัว Social Value Accelerator ของ ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ
ส่วนหนึ่งจากงาน Social Value Matter 2020 ในการเปิดตัว Social Value Accelerator ของ ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ

รับชมการบรรยายของ ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ: รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการเปิดตัว Social Value Accelerator ในงาน SVM 2020 ได้ที่