จากพันธกิจสู่บัณฑิตที่เพียบพร้อม นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ปฏิบัติพันธกิจหลัก 4 ประการของสถาบันอุดมศึกษา คือ การสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างครบถ้วน โดยมีปณิธานที่จะสร้างบัณฑิตศรีปทุมให้เป็นผู้กอปรด้วย "ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม" บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้สำเร็จการศึกษาออกสู่สังคมและทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาตินำมาซึ่งความภาคภูมิใจ และเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ก้าวไปข้างหน้าเป็น "มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่" อย่างแท้จริงต่อไป

การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค มหาวิทยาลัยศรีปทุมตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา ทั้งด้านคุณภาพและกายภาพเพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ตั้งองค์กร USR (University Social Responsibility) ใส่ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของรายวิชา ทั้งการบูรณาการและทำโครงการโดยใช้ประสบการณ์จากชุมชน รวมถึงการสร้างผลงานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคม  มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อสังคม โดยการบริการวิชาการที่ไม่คำนึงถึงรายได้ มุ่งเน้นคุณประโยชน์มากกว่า แบรนด์ นิสิต บุคลากร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เเละได้มีการเข้าร่วมในการเป็นเครือข่าย Social Value Accelerator เพื่อมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง และเป็นพันธกิจในการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีคุณค่า

ส่วนหนึ่งจากงาน Social Value Matter 2020 ในการเปิดตัว Social Value Accelerator ของผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์
ส่วนหนึ่งจากงาน Social Value Matter 2020 ในการเปิดตัว Social Value Accelerator ของผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์

รับชมการบรรยายของ ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์: คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการเปิดตัว Social Value Accelerator ในงาน SVM 2020 ได้ที่