มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University : MU) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตั้งอยู่ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และมีที่ตั้งอีกหลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดลมีที่มาจากโรงเรียนแพทยากร (โรงพยาบาลศิริราชในปัจจุบัน) ซึ่งก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2432 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ใน พ.ศ. 2551 มีแผนแม่บทพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยปรับนโยบายในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อยกระดับความสำคัญและเอื้อต่อการทำกิจกรรม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ปี พ.ศ. 2558-2562 โดยมี 3 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การส่งเสริมความเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ และการส่งเสริมให้เกิดพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน

ซึ่งทางวิทยาลัยการจัดการได้เห็นความสำคัญในการผลักดันทางด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมจึงได้เข้าร่วมใน Social Value Accelerator ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลมีส่วนร่วมทางด้านการสร้างคุณค่าของสังคม Social Value ทั้งในแง่ของการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการสร้างงานวิจัย เกี่ยวกับความยั่งยืนเป็นหลัก ตลอดจนขยายกรอบการทำโครงการมุ่งเน้นเรื่อง Sustainable Development Goals: SDGs ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดลได้ทำเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและครอบคุลมทุกมิติ ตามเป้าประสงค์ของ SDGs

ส่วนหนึ่งจากงาน Social Value Matter 2020 ในการเปิดตัว Social Value Accelerator ของผศ.ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ ส่วนหนึ่งจากงาน Social Value Matter 2020 ในการเปิดตัว Social Value Accelerator ของผศ.ดร.ดวงพร อาภาศิลป์

รับชมการบรรยายของ ผศ.ดร.ดวงพร อาภาศิลป์: คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเปิดตัว Social Value Accelerator ในงาน SVM 2020 ได้ที่

Back to SVA