จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2442 โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยแบบสหสาขาวิชา เพื่อสร้างองค์ความรู้เชิงรุกที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในบริบทใหม่ และส่งเสริมการรับใช้สังคมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ความเหลื่อมล้ำ และการสร้างรายได้ อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐด้านการพัฒนาทางสังคม ติดตามพลวัตความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปิดพื้นที่การถกเถียงสร้างทางเลือกเชิงนโยบาย เพื่อผลิตนักวิจัยที่มีความเป็นเลิศด้านองค์ความรู้และบริการสังคม/ชุมชน

ซึ่งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นชอบในการขับเคลื่อนและเป็นส่วนหนึ่งในการเป็น Social Value Accelerator เพื่อเป็นการกระตุ้นสังคมและนิสิต บุคลากร ได้ทำงานเพื่อสังคมอย่างมีทิศทางในโครงการต่าง ๆ สามารถตอบโจทย์สังคมได้อย่างแท้จริง

ส่วนหนึ่งจากงาน Social Value Matter 2020 ในการเปิดตัว Social Value Accelerator ของ รศ.น.สพ.ดร.กฤษ อังคนาพร
ส่วนหนึ่งจากงาน Social Value Matter 2020 ในการเปิดตัว Social Value Accelerator ของ รศ.น.สพ.ดร.กฤษ อังคนาพร

รับชมการบรรยายของ รศ.น.สพ.ดร.กฤษ อังคนาพร: ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน และพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเปิดตัว Social Value Accelerator ในงาน SVM 2020 ได้ที่