มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคตามโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2501 มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย มาใช้และต่อยอดในคณะ โดยตามเป้าประสงค์ การพัฒนาที่ยั่งยืน มาถ่ายทอดสู่พันธกิจหลักของคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งนำวิชาการสอนเข้าถึง SDGs อย่างมากที่สุด ตลอดจนการนำงานวิจัย ประเมินผลตอบแทนทางสังคมเป็นเครื่องมือ เพื่อพัฒนาโครงการ ตอบโจทย์และสร้างคุณค่าสังคมอย่างถึงที่สุด จึงผลักดันให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นส่วนหนึ่งใน Social Value Accelerator เพื่อวางรากฐานองค์ความรู้ของเยาวชนเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ 

ส่วนหนึ่งจากงาน Social Value Matter 2020 ในการเปิดตัว Social Value Accelerator ของ อ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์
ส่วนหนึ่งจากงาน Social Value Matter 2020 ในการเปิดตัว Social Value Accelerator ของ อ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์

รับชมการบรรยายของ อ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์: รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเปิดตัว Social Value Accelerator ในงาน SVM 2020 ได้ที่