กล่าวปาฐกถาพิเศษ

“ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายการประเมินวัดคุณค่าสังคมสู่กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจไทยยั่งยืน”

Collaborative partnership for Impact”

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย และ Country Director of Sustainable Brands Thailand

เวทีเสวนาจากคณะกรรมการสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย

อ.สันติ

ดร.อำพล อาภาธนากร

นายก

สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย

ผศ.ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล 

อุปนายก

 สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย

ผศ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน 

อุปนายก

สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย

LINE_ALBUM_P’beau_๒๒๑๑๒๑_10

ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล

กรรมการ

สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย

 

คุณกฤษณะ ธีรพลพิพัฒ 

กรรมการ

สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย

คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์

เลขาธิการ

สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย

เวทีเสวนา “Building Impact Ecosystem in Thailand

รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศ.ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ 

รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม 

รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ฝ่ายแผยและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

LINE_ALBUM_P’beau_๒๒๑๑๒๑_10

นางสาวอรนุช เลิศสุวรรณกิจ

Co-founder & CEO

Techsauce Media 

คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์

เลขาธิการ

สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย

เวทีเสวนา “Maximizing Shared Value and Social Impact

ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล
475583

ผศ.ดร.ปภากร ทิพยชวาล 

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

คุณนำพล โพธิวงศ์ 

ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธิ์ความยั่งยืน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ผู้แทน

UNFPA Thailand

ดร.ทัศนีย นาคเสนีย์

อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คุณศิริคเณศ สกุลยง

Designer and Student Advisor

Power to Change Thailand