Social Value International มีวิสัยทัศน์ในการเป็นการสร้างโลกที่ขับเคลื่อนด้วยการบูรณาการมาตรฐานการบริหารจัดการติดตามประเมินผลแบบมุ่งเป้าสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการทางสังคมทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ที่สะท้อนมุมมองของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ

          สมาคมผู้ประเมินคุณค่าสังคมไทย (Social Value Thailand Association) ผนึกเครือข่ายรัฐ เอกชน สังคม และภาคการศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการประเมินคุณค่าสังคมในประเทศไทย รุกหน้า ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประเมิน เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณค่าสังคมสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสมาคมฯ ได้รับการแต่งตั่งอย่างเป็นทางการในฐานะผู้แทนเครือข่ายในประเทศไทยโดย Social Value International ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรชั้นนำทั่วโลกมีสมาชิกเครือข่ายกว่า 700 องค์กรใน 60 ประเทศทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาบุคคลากรด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคม และส่งเสริมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (Social Return on Investment)

          สมาคมฯ ร่วมจัดงานใหญ่ประจำปี Social Value Thailand Forum 2022 ในวันที่ 16 ธค. นี้ นับเป็นการเปิดตัวสมาคมอย่างเป็นทางการ พร้อมนำผู้เชี่ยวชาญ Dr.Adam Richards และกรรมการสมาคม จัดกิจกรรม 5 IMPACT Sessions ที่บรรดาผู้ประเมิน Impact Assessor จะได้ต่อยอดในระดับ วิชาชีพและการปฏิบัติจริง ได้แก่ หลักสูตร Impact Management Program หลักสูตร Social Value Professional Program หลักสูตร SROI Assurance Standard Training และ หลักสูตร Accredited SROI Practitioner Program ในระหว่างวันที่ 6 – 16 ธันวาคมนี้ เชิญชวนเครือข่าย Social Value Thailand มา Refresh ความรู้และเทคนิคการประเมิน ไปสู่การขยาย Impact กับมืออาชีพ ธันวาคมนี้ ลงทะเบียน ลดสิทธิประโยชน์ พิเศษมากมาย EARLY BIRD ภายใน 15 พฤศจิกายนนี้ รับส่วนลดพิเศษ !! สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://socialvaluethailand.org/december-all-sessions/

ดร.อำพล อาภาธนากร
นายกสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย

รายละเอียดงาน

Key Date

• การลงทะเบียนเข้าร่วม : 17 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
• หลักสูตร Impact Management Program : 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กรุงเทพฯ
• หลักสูตร Social Value Professional Program : 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ กรุงเทพฯ
• หลักสูตร SROI in Practice : 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ กรุงเทพฯ
• หลักสูตร SROI Assurance Standard Training : 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กรุงเทพฯ
• หลักสูตร Accreditited SROI Practioner Program : 13 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ จังหวัดเชียงใหม่
• Social Value Thailand Forum : 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่

กรุงเทพมหานคร และ จ. เชียงใหม่

ประเด็นหลัก (Theme)

Collaborative partnership for Impact

ผู้จัด (Host)

• Social Value International (SVI)

• Social Value Thailand (SVTH)

วัตถุประสงค์

• เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/แบ่งปันวิสัยทัศน์/เผยแพร่กรณีศึกษาและข้อมูลด้านการพัฒนาความยั่งยืนของประเทศต่าง ๆ ในระดับสากล

• เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานในการรขับเคลื่อน/พัฒนา/ให้คุณค่าร่วมทางสังคมร่วมกัน

• เพื่อส่งเสริมการประเมินผลลัพธ์/การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาผลประโยชน์ หรือลดผลกระทบเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเกิดการสื่อสารขยายผลในวงกว้าง

• เพื่อประสานบูรณาการระดับนโยบายและความร่วมมือในการสนับสนุนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

• เพื่อส่งเสริมความสามารถในการดำเนินงาน/ประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการเปิดเผยข้อมูล/มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือและความเท่าเทียมทางสังคม

กิจกรรมสำคัญ

• การรายงานสถานการณ์การพัฒนาการสะท้อนคุณค่าสังคมจากเครือข่าย Social Value International
• การเปิดตัวสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย
• การปาฐกถาและการร่วมแบ่งปันกรณีศึกษา (Keynote Panel Discussion)
• Social Value Awards
• Impact Networking การเชื่อมโยงเครือข่าย

ผู้เข้าร่วม

• ผู้บริหาร พนักงาน (องค์กร) ภาคส่วนต่าง ๆ ที่ให้บริการด้านความยั่งยืน / ผู้ประเมินผลลัพธ์หรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม / ฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) / ฝ่ายความยั่งยืน (Sustainable Development : SD) / ฝ่ายนโยบายและแผน / ฝ่ายสื่อสารองค์กร / ฝ่ายการตลาด
• สมาชิกและภาคีเครือข่ายของ Social Value International และ Social Value Thailand
• ภาครัฐ / องค์การมหาชน / ภาคการศึกษา
• ภาคเอกชน / รัฐวิสาหกิจ
• องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) / กิจการเพื่อสังคม (SE)
• นักเรียน / นักศึกษา / นักธุรกิจรุ่นใหม่

รูปแบบการเข้าร่วม

• Onsite ณ โรงแรม Wintree – Wintree City Resort Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่
• ออนไลน์ ผ่าน Facebook Live

ผู้ประสานงาน

• Social Value Thailand Forum Team
โทร 089–680–1233, 090-669-3961

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดงาน
เรานำเสนอรูปแบบในสถานที่จริงและเสมือนจริงเพื่อให้เกิดการโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ

Main Conference

Roundtable/Networking/Talk

Panel Discussion

Exhibitions and showcases

สนใจติดต่อ
1) จักรวัชร์ จงกลวรานนท์

2) อรสา อ่ำอ่อน

โทร 089–680–1233, 090-669-3961
E-mail : socialvaluethailand@gmail.com
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://socialvaluethailand.org/december-all-sessions/