ในปี 2020 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับประเทศและเพิ่มอัตราเร่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ ด้วยการนำองค์ความรู้ ระบบการบริหารจัดการทางสังคม วางแผนประเมินติดตามสู่ผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม สถาบัน ฯ จึงยกระดับการดำเนินงานโดยร่วมจัดตั้ง Social Value Accelerator ร่วมกับเครือข่าย 8 องค์กรนำร่อง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล 3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4) มหาวิทยาลัยทักษิณ 5) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ 8) สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น กับบทบาทศูนย์กลางบูรณาการมิติ "การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ในการเชื่อมโยงศาสตร์การบริหารจัดการ สู่การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพบุคคลากร หน่วยงานองค์กรที่มีความตั้งใจแต่ยังขาดพี่เลี้ยงในการส่งเสริมขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางสังคมให้ตรงเป้า ตรงประเด็น และยังเป็นศูนย์กลางสำคัญในการเข้าถึงชุมชนสังคม ควบคู่ไปกับการเปิดเวทีให้เยาวขน นิสิตนักศึกษาคณาจารย์ได้นำความรู้สู่การพัฒนาโจทย์สังคมจริง ผสานจุดแข็งด้วยการเชื่อมโยงเครือข่าย Social Value Community ทั้งในและต่างประเทศ มุ่งหวังสร้างแรงกระเพื่อมในการขับเคลื่อนความมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนมุ่งสร้างทักษะผู้ประกอบการทางสังคม และผลักดันวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เติบโตและแข่งขันได้ในเวทีสากล

โดยมีรูปแบบความร่วมมือในการขยายผลลัพธ์สังคมใน 5 มิติสำคัญ

1.การร่วมกำหนดและพัฒนากรอบมาตรฐานและองค์ความรู้ งานวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผ่านคณะที่ปรึกษา Standard Advisory Council

2.ร่วมส่งเสริมการขยายองค์ความรู้ความเข้าใจสู่การปฏิบัติ (Training Partner)

3.ศูนย์สนับสนุนการประเมินติดตามผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (Impact Measurement Partner)

4. สนับสนุนอำนวยการมีส่วนร่วมกับชุมชน สังคมและภาคส่วนต่างเพื่อพัฒนาความร่วมมือเพื่อสังคม (Social Playground)

5.ขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อสอดประสานการขยายคุณค่าร่วมสังคม (High IMPACT Organization)

SVA-purpose

การร่วมขบวนจัดตั้ง SOCIAL VALUE ACCELERATOR ในประเทศไทยจึงนับเป็นสัญญาณของ “Market Demand” ในกระแสหลักได้เป็นอย่างดีที่สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยตระหนักและพร้อมดันคันเร่งให้ เรื่องสังคมถูกจัดให้เป็นเรื่องสำคัญ เป็นยุทธศาสตร์ เป็นกลยุทธ์และถูกนำมาเป็นหนึ่งในการวัดขีดความสามารถของบริษัท องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ

SVA MEMBER

Coming soon 2021...