Social Value Thailand ร่วมกับเครือข่าย 8 องค์กรนำร่องชั้นนำของประเทศในการก่อตั้ง Social Value Accelerator” ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น กับบทบาทการเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการด้าน “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในการบริหารจัดการสู่การส่งสริมความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคคลากรหรือหน่วยงานที่มีความตั้งใจแต่ยังขาดพี่เลี้ยงในการส่งเสริมขีดความสามารถ บริหารจัดการทางสังคมให้ตรงเป้า ผสานจุดแข็งด้วยการเชื่อมโยงเครือข่าย Social Value Community ทั้งในและต่างประเทศ สร้างแรงกระเพื่อมในการขับเคลื่อน ตลอดจนมุ่งสร้างทักษะผู้ประกอบการทางสังคม และผลักดันวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เติบโตและแข่งขันได้ในเวทีสากล เพื่อเตรียมการขยายให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเพิ่มอัตราเร่งสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับประเทศ โดยมีรูปแบบความร่วมมือในการขยายผลลัพธ์สังคมใน 5 มิติสำคัญ

1.การร่วมกำหนดและพัฒนากรอบมาตรฐานและองค์ความรู้ งานวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผ่านคณะที่ปรึกษา Standard Advisory Council

2.ร่วมส่งเสริมการขยายองค์ความรู้ความเข้าใจสู่การปฏิบัติ (Training Partner)

3.ศูนย์สนับสนุนการประเมินติดตามผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (Impact Measurement Partner)

4. สนับสนุนอำนวยการมีส่วนร่วมกับชุมชน สังคมและภาคส่วนต่างเพื่อพัฒนาความร่วมมือเพื่อสังคม (Social Playground)

5.ขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อสอดประสานการขยายคุณค่าร่วมสังคม (High IMPACT Organization)

การร่วมขบวนจัดตั้ง SOCIAL VALUE ACCELERATOR ในประเทศไทยจึงนับเป็นสัญญาณของ “Market Demand” ในกระแสหลักได้เป็นอย่างดีที่สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยตระหนักและพร้อมดันคันเร่งให้ เรื่องสังคมถูกจัดให้เป็นเรื่องสำคัญ เป็นยุทธศาสตร์ เป็นกลยุทธ์และถูกนำมาเป็นหนึ่งในการวัดขีดความสามารถของบริษัท องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ