ในปี 2020 Social Value Thailand ร่วมกับเครือข่าย 8 องค์กรนำร่องชั้นนำของประเทศในการก่อตั้ง Social Value Accelerator” ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น กับบทบาทการเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการด้าน “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในการบริหารจัดการสู่การส่งสริมความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคคลากรหรือหน่วยงานที่มีความตั้งใจแต่ยังขาดพี่เลี้ยงในการส่งเสริมขีดความสามารถ บริหารจัดการทางสังคมให้ตรงเป้า ผสานจุดแข็งด้วยการเชื่อมโยงเครือข่าย Social Value Community ทั้งในและต่างประเทศ สร้างแรงกระเพื่อมในการขับเคลื่อน ตลอดจนมุ่งสร้างทักษะผู้ประกอบการทางสังคม และผลักดันวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เติบโตและแข่งขันได้ในเวทีสากล เพื่อเตรียมการขยายให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเพิ่มอัตราเร่งสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับประเทศ โดยมีรูปแบบความร่วมมือในการขยายผลลัพธ์สังคมใน 5 มิติสำคัญ

1.การร่วมกำหนดและพัฒนากรอบมาตรฐานและองค์ความรู้ งานวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผ่านคณะที่ปรึกษา Standard Advisory Council

2.ร่วมส่งเสริมการขยายองค์ความรู้ความเข้าใจสู่การปฏิบัติ (Training Partner)

3.ศูนย์สนับสนุนการประเมินติดตามผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (Impact Measurement Partner)

4. สนับสนุนอำนวยการมีส่วนร่วมกับชุมชน สังคมและภาคส่วนต่างเพื่อพัฒนาความร่วมมือเพื่อสังคม (Social Playground)

5.ขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อสอดประสานการขยายคุณค่าร่วมสังคม (High IMPACT Organization)

การร่วมขบวนจัดตั้ง SOCIAL VALUE ACCELERATOR ในประเทศไทยจึงนับเป็นสัญญาณของ “Market Demand” ในกระแสหลักได้เป็นอย่างดีที่สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยตระหนักและพร้อมดันคันเร่งให้ เรื่องสังคมถูกจัดให้เป็นเรื่องสำคัญ เป็นยุทธศาสตร์ เป็นกลยุทธ์และถูกนำมาเป็นหนึ่งในการวัดขีดความสามารถของบริษัท องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ

ในปี 2023 สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย และมหาวิทยาลุยเชียงใหม่ร่วมเครือข่ายภาคีที่มีความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อร่วมผลักดันแผนการดำเนินงาน SVA ในภาคเหนือ แผนการดำเนินงาน SVA ใน 3 มิติ ได้แก่

  1. เพื่อยกระดับพัฒนามาตรฐาน ผู้เชี่ยวชาญ ระบบการดำเนินงานและแนวทางการประเมินและบริหารจัดการผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อบูรณาการ “คุณค่าทางสังคม” (Social Value Driven)
  2. เพื่อผลักดันตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ ในกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสะท้อนความคุ้มค่าและผลตอบแทนทางสังคม อันนำไปสู่การวางแผนบริหารและพัฒนาปรับปรุงทิศทางและแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน (Impact Measurement, Management & Maximization)
  3. เพื่อมุ่งสร้างสมดุลทั้งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและหน่วยงานในสังคมเพื่อร่วมพัฒนาประเด็นเกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ อันนำไปสู่ความร่วมมือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs Partnership for the

https://socialvaluethailand.org/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B9%88/โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย เพื่อมุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของแต่ละฝ่ายเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา ความร่วมมือในการยกระดับการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนระบบสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีทางวิชาการ องค์ความรู้และภาคีเครือข่ายระหว่างกัน พร้อมทั้งร่วมกันสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านกิจกรรมการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดสัมมนา การอภิปราย หรือการประชุม รวมทั้งร่วมกันพัฒนาหลักสูตรทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในประเด็นความร่วมมือดังกล่าวทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ โดยมีกลยุทธ์การดำเนินงานใน 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่

  1. Social Value Professional Development ซึ่งพัฒนาวิชาชีพและองค์ความรู้ในการบริหารจัดการและติดตามประเมินผลลัพธ์สังคม การรับรองผู้ประเมินและผู้สอนการประเมินมูลค่าทางสังคมตามมาตรฐานสากล Social Value Principle, Impact Management Project และ SDGs Impact Standard
  2. Assurance Standard เพื่อส่งเสริมความน่าเชื่อถือและตรวจรับรองรายงานการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI Report)
  3. Academic Forum & Partnership เพื่อส่งเสริมงานการพัฒนาเผยแพร่ งานวิจัย งานวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งเครือข่ายภายในระดับประเทศและระดับสากล
  4. Impact Data Portal เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์สังคมระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเร่งขยายผลสู่วงกว้าง
อ่านต่อ : https://socialvaluethailand.org/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B9%88/