มุ่งพัฒนาผู้เชี่ยวชาญที่สามารถถ่ายทอดทิศทาง แนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐาน SDG Impact Standard ในการนำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปสู่การกำหนดกรอบการพัฒนาในระดับนโยบายที่วางกระบวนการบริหารจัดการ SDG Impact ในการกำหนดกลยุทธ์ การบริหารจัดการ การเปิดเผยข้อมูล ธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการ

Open Impact Data (OID) คือ PLATFORM ในการเปิดเผยข้อมูล IMPACT DATA ที่เกิดขึ้น ในระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัดและชุมชน มุ่งให้เกิดประโยชน์ในการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคี แลกเปลี่ยนข้อมูลวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ จัดสรรทรัพยากรตลอดจนวางนโยบายเพื่อส่งเสริม ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Impact Accelerator (IAC) คือ Platform ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูล บริหารจัดการ ตั้งแต่การวางแผน การประเมินติดตามผล การบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลกิจกรรม/โครงการด้านความยั่งยืนหรือความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SROI)  นอกจากนี้ยังช่วยในการสื่อสารต่อผู้บริหารผ่าน Dashboard

B Corp Certification เป็นการรับรองมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงมิติทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้เกิดขึ้นในปี 2006 จาก Blab องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร สหรัฐอเมริกา ด้วยการสนับสนุนของ มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ และสภาที่ปรึกษาอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาจากในระดับสากลและภูมิภาคเอเชีย ด้วยการประเมินผลประกอบการธุรกิจในมิติสังคม 5 ด้านสำคัญ ได้แก่ ธรรมาภิบาล (Governance) พนักงาน (Worker) ชุมชน (Community) สิ่งแวดล้อม (Environment) และธุรกิจเพื่อสังคม (Impact Business Model)

Power to Change เกิดจากความร่วมมือจากหน่วยงาน Domi Earth (ประเทศไต้หวัน) Glocal Center (ประเทศญี่ปุ่น) และ NISECORP (ประเทศไทย) มุ่งเป้าหมายสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 🌳