IMPACT PLATFORM

 

Open Impact Data (OID)

คือ PLATFORM ในการเปิดเผยข้อมูล IMPACT DATA ที่เกิดขึ้น ในระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัดและชุมชน มุ่งให้เกิดประโยชน์ในการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคี แลกเปลี่ยนข้อมูลวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ จัดสรรทรัพยากรตลอดจนวางนโยบายเพื่อส่งเสริม ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อ่านต่อ : https://openimpactdata.net/


Impact Accelerator (IAC)

คือ Platform ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูล บริหารจัดการ ตั้งแต่การวางแผน การประเมินติดตามผล การบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลกิจกรรม/โครงการด้านความยั่งยืนหรือความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SROI) นอกจากนี้ยังช่วยในการสื่อสารต่อผู้บริหารผ่าน Dashboard
อ่านต่อ : https://impactaccelerator.asia/