การนำร่อง SROI CALCULATOR ระบบนวัตกรรมการคำนวณผลตอบเเทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม SROI CALCULATOR

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมมือกับ Social Value Thailand จัด DEMO ระบบประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมบนระบบปฏิบัติการเว็บแอพพลิเคชั่นเบื้องต้นหรือ SROI CALCULATOR สำหรับผู้ขอทุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้แก่ 11 มหาวิทยาลัยชั้นนำในหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit, SID) อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระบบเว็บไซต์ SROI Calculator สามารถคำนวณหาผลตอบแทนทางการลงทุนเเก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ นวัตกรรม สังคม สิ่งเเวดล้อม และสุขภาวะ (กาย-ใจ) เพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดทำโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้สามารถขยายขอบเขตการดำเนินงานสู่การพัฒนาผลงานทางนวัตกรรมที่สามารถชี้วัดความคุ้มค่าได้ #สำนักนวัตกรรมเพื่อสังคม #NIA #SID #SocialValue #SocialValueThaland Read more…

SROI 101

SROI 101 เป็นคู่มือที่จะปรับพื้นฐานเเละทำความเข้าใจถึงการประเมินผลตอบเเทนทางเศรษฐกิจ สังคม เเละสิ่งเเวดล้อม (Social Return on Investment: SROI) โดยใช้กรอบการประเมิน SIA เเละฐานทฤษฎีการเปลี่ยนเเปลง ตลอดจนการใช้กระบวนการสื่อสารเเก่ผู้เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนเเปลวงนั้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการการพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนเเปลงตามที่คาดหวังขึ้นร่วมกัน โดย SROI จะมีกระบวนการประเมินมูลค่าทางการเงินเพื่อช่วยตอบโจทย์เเละสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ Read more

The Guide To SROI

คู่มือการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment หรือ SROI) เป็นกรอบในการวัดคุณค่าทางสังคมหรือผลกระทบทางสังคม คู่มือฉบับนี้เขียนขึ้นในปี พ.ศ. 2552 โดยสำนักงานคณะรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร ปรับปรุงในปีพ.ศ. 2555 เป็นผลมาจากการปรึกษาหารือกับผู้ปฏิบัติงานสมาชิกนักวิชาการและคนอื่น ๆ ที่มีความสนใจในการวัดมูลค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อมและผลกระทบวิธีการนี้ยังคงได้รับการพัฒนาและคุณค่าทางสังคมระหว่างประเทศสนับสนุนคณะอนุกรรมการระเบียบวิธีซึ่งพิจารณาและอนุมัติการพัฒนาวิธีการ หากคุณสนใจที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ hello@socialvalueint.org Read more