การนำร่อง SROI CALCULATOR ระบบนวัตกรรมการคำนวณผลตอบเเทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม SROI CALCULATOR

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมมือกับ Social Value Thailand จัด DEMO ระบบประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมบนระบบปฏิบัติการเว็บแอพพลิเคชั่นเบื้องต้นหรือ SROI CALCULATOR สำหรับผู้ขอทุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้แก่ 11 มหาวิทยาลัยชั้นนำในหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit, SID) อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระบบเว็บไซต์ SROI Calculator สามารถคำนวณหาผลตอบแทนทางการลงทุนเเก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ นวัตกรรม สังคม สิ่งเเวดล้อม และสุขภาวะ (กาย-ใจ) เพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดทำโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้สามารถขยายขอบเขตการดำเนินงานสู่การพัฒนาผลงานทางนวัตกรรมที่สามารถชี้วัดความคุ้มค่าได้ #สำนักนวัตกรรมเพื่อสังคม #NIA #SID #SocialValue #SocialValueThaland Read more…