การนำร่อง SROI CALCULATOR ระบบนวัตกรรมการคำนวณผลตอบเเทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม SROI CALCULATOR

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมมือกับ Social Value Thailand จัด DEMO ระบบประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมบนระบบปฏิบัติการเว็บแอพพลิเคชั่นเบื้องต้นหรือ SROI CALCULATOR สำหรับผู้ขอทุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้แก่ 11 มหาวิทยาลัยชั้นนำในหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit, SID) อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระบบเว็บไซต์ SROI Calculator สามารถคำนวณหาผลตอบแทนทางการลงทุนเเก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ นวัตกรรม สังคม สิ่งเเวดล้อม และสุขภาวะ (กาย-ใจ) เพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดทำโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้สามารถขยายขอบเขตการดำเนินงานสู่การพัฒนาผลงานทางนวัตกรรมที่สามารถชี้วัดความคุ้มค่าได้ #สำนักนวัตกรรมเพื่อสังคม #NIA #SID #SocialValue #SocialValueThaland Read more…

Social Value Leader Award 2020 ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ขับเคลื่อนทางสังคม

Social Value International และ Social Value Thailand จัดงานมอบรางวัล Social Value Leader Award 2020 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ขับเคลื่อนทางสังคมประจำปี พ.ศ. 2563 ในงานสัมมนา Social Value Matter 2020 @ Bangkok เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมี Ben Carpenter CEO, Social Value UK and International  และ นางสาวสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ Executive Director Social Value Thailand เป็นประธานในงาน โดยมีการกล่าววิสัยทัศน์และการมอบรางวัลในรูปแบบใหม่ในการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งการจัดงานในปีนี้มีการมอบรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 2 ประเภทรางวัล นางสาวสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ Read more…

Social Value Accelerator: กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

Social Value Thailand ร่วมกับเครือข่าย 8 องค์กรนำร่องชั้นนำของประเทศในการก่อตั้ง “Social Value Accelerator” ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น กับบทบาทการเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการด้าน “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในการบริหารจัดการสู่การส่งสริมความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคคลากรหรือหน่วยงานที่มีความตั้งใจแต่ยังขาดพี่เลี้ยงในการส่งเสริมขีดความสามารถ บริหารจัดการทางสังคมให้ตรงเป้า ผสานจุดแข็งด้วยการเชื่อมโยงเครือข่าย Social Value Community ทั้งในและต่างประเทศ สร้างแรงกระเพื่อมในการขับเคลื่อน ตลอดจนมุ่งสร้างทักษะผู้ประกอบการทางสังคม และผลักดันวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เติบโตและแข่งขันได้ในเวทีสากล เพื่อเตรียมการขยายให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเพิ่มอัตราเร่งสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับประเทศ โดยมีกลไกในการขับเคลื่อนด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายผสานพลังความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน การศึกษา ภาคสังคมใน 4 มิติสำคัญ ได้แก่ 1.การยกระดับกรอบมาตรฐานสากลที่มีความน่าเชื่อถือและเหมาะสมกับบริบทของประเทศ 2.การส่งเสริมเข้าถึงฐานข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้แก่เครือข่าย 3.การพัฒนาวิชาชีพและองค์ความรู้ในการบริหารจัดการและติดตามประเมินผลลัพธ์สังคม 4.การเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายและการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การขยายความร่วมมือ ตลอดจนส่งเสริมกลไกและแรงจูงใจเพื่อเสริมพลังและความร่วมมือทุกภาคส่วน เรามุ่งหวังให้เกิดขับเคลื่อนบทบาทศูนย์กลางในการบูรณาการ มิติ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ด้วยการนำองค์ความรู้ Read more…

SROI 101

SROI 101 เป็นคู่มือที่จะปรับพื้นฐานเเละทำความเข้าใจถึงการประเมินผลตอบเเทนทางเศรษฐกิจ สังคม เเละสิ่งเเวดล้อม (Social Return on Investment: SROI) โดยใช้กรอบการประเมิน SIA เเละฐานทฤษฎีการเปลี่ยนเเปลง ตลอดจนการใช้กระบวนการสื่อสารเเก่ผู้เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนเเปลวงนั้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการการพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนเเปลงตามที่คาดหวังขึ้นร่วมกัน โดย SROI จะมีกระบวนการประเมินมูลค่าทางการเงินเพื่อช่วยตอบโจทย์เเละสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ Read more

Highlight: Social Value Matters 2020 in Bangkok

จบไปแล้ว! สำหรับงาน Social Value Matters Bangkok 2020 ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยให้ทุกคนได้ตระหนักถึงทิศทางความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤติการณ์ที่ทั่วโลกเผชิญกับการระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งนับเป็นตัวเร่งสำคัญในการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยในประเทศไทยมีการนำหลักกการของ SDGs มาหลอมรวม SDGs เข้าเป็นประเด็นยุทธศาสตร์หลักของชาติ โดย SOCIAL VALUE THAILAND เชื่อว่า การผลักดันกรอบแนวคิดการประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเตรียมของพร้อมของหน่วยงานกำกับดูแล ภาครัฐ เอกชน ภาคสังคมจะเป็นอีกหนึ่ง Success factor ที่สำคัญ ในขณะที่ทุกภาคส่วนเริ่มปรับกระบวนทัศน์อย่างจริงจังเป็นรูปธรรม เปิดเผย โปร่งใส เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องร่วมกันแล้วนั้น การพัฒนาบุคคลากร สถาบันที่มี “ศักยภาพและความพร้อม” ในการส่งเสริมการประเมินผลลัพธ์สังคมอย่างน่าเชื่อถือ จักเป็น “กลไกยกระดับ” การพัฒนาความร่วมมือระหว่างสังคมชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ สู่การขับเคลื่อนทุกฟันเพืองของประเทศที่จะสร้างคุณค่าร่วมทางสังคม แก้ปัญหาเชิงลึก ที่ซับซ้อนได้อย่างแท้จริง พบกับส่วนหนึ่งของความประทับใจที่เกิดขึ้นในงาน Read more…

The Guide To SROI

คู่มือการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment หรือ SROI) เป็นกรอบในการวัดคุณค่าทางสังคมหรือผลกระทบทางสังคม คู่มือฉบับนี้เขียนขึ้นในปี พ.ศ. 2552 โดยสำนักงานคณะรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร ปรับปรุงในปีพ.ศ. 2555 เป็นผลมาจากการปรึกษาหารือกับผู้ปฏิบัติงานสมาชิกนักวิชาการและคนอื่น ๆ ที่มีความสนใจในการวัดมูลค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อมและผลกระทบวิธีการนี้ยังคงได้รับการพัฒนาและคุณค่าทางสังคมระหว่างประเทศสนับสนุนคณะอนุกรรมการระเบียบวิธีซึ่งพิจารณาและอนุมัติการพัฒนาวิธีการ หากคุณสนใจที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ hello@socialvalueint.org Read more