กำหนดการ

วันที่ 16 ธันวาคม 2565
ณ ห้อง Convention 1 และ 2 ชั้น 2 โรงแรม Wintree City Resort Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.

กล่าวต้อนรับ

โดย ดร.อำพล อาภาธนากร นายกสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย

09.1510.15 น.

กล่าวปาฐกถาพิเศษ

·       “ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายการประเมินวัดคุณค่าสังคม สู่กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจไทยยั่งยืน” โดย ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

·       Collaborative partnership for Impact” โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย และ Country Director of Sustainable Brands Thailand

10.15 – 10.3น.

พิธีเปิดตัวสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย

·       พิธีการรับมอบการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก Social Value International

โดย Ben Carpenter, CEO of Social Value International

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง (Coffee & networking)

10.45 – 12.00 น.

เวทีเสวนาจากคณะกรรมการสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย โดย

·     ดร.อำพล อาภาธนากร นายกสมาคมฯ

·     ผศ.ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล อุปนายกสมาคมฯ

·     ผศ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน อุปนายกสมาคมฯ

·     คุณกฤษณะ ธีรพลพิพัฒ กรรมการสมาคมฯ

·     ผศ.ดร.ปภากร ทิพยชวาล กรรมการสมาคมฯ

ดำเนินรายการ โดย คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ เลขาธิการสมาคมฯ

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 .

เวทีเสวนา “Building Impact Ecosystem in Thailandโดย

·      รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

·       ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

·      รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

·     คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ Co-founder & CEO, Techsauce Media 

ดำเนินการเสวนา โดย คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ เลขาธิการสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย (Social Value Thailand)

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง (Coffee & networking)

14.45 – 16.30 น.

เวทีเสวนา “Maximizing Shared Value and Social Impactโดย

·      ผศ.ดร.ปภากร ทิพยชวาล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

·      คุณนำพล โพธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

·      ผู้แทน United Nations Population Fund (UNFPA Thailand) *

·      ดร.ทัศนีย นาคเสนีย์ อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ดำเนินการเสวนา โดย คุณศิริคเณศ สกุลยง Designer and Student Advisor, Power to Change Thailand

หมายเหตุ : 1) กำหนดการอาจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และ 2) * อยู่ระหว่างการเรียนเชิญวิทยากร