Ben Carpenter CEO,Social Value International (SVI) กล่าวแสดงความยินดีกับการจัดตั้งสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทยอย่างเป็นทางการ นับเป็นการตอกย้ำการร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล ด้วยการนำ “คุณค่าทางสังคม” เป็นหัวใจสำคัญในการตัดสินใจของทุกภาคส่วน ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน โดยเครือข่าย Social Value International มีสมาชิกอยู่กว่า 60 ประเทศทั่วโลก นับเป็นเครือข่ายผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมที่ใหญ่ที่สุด โดยบทบาทของ SVI มุ่งสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายในแต่ละภูมิภาค แต่ละประเทศ เพื่อร่วมหาแนวทางการส่งเสริมการให้ความสำคัญกับการจัดทำบัญชีทางสังคม นำไปสู่การสะท้อนและกำกับการวางแผนนโยบาย การใช้งบประมาณ และการติดตามแผนการดำเนินงานที่มุ่งสร้างอิมแพคที่ดีต่อสังคม ถึงแม้ข้อท้าทายสำคัญคือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล Impact Data เราจึงร่วมกับภาคีพันธมิตรสำคัญเพื่อเชื่อมโยงการบริหารและประเมิน Impact ให้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาทั้งในระดับนโยบาย ความร่วมมือ เครื่องมือสนับสนุนให้เกิดการนำข้อมูล Impact Data นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน เช่น The United Nations Development Programme (UNDP) ในการมุ่งพัฒนา SDG Impact Standard, เป็นองค์กรภาคีกับ Impact Program Management (IMP) เพื่อส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานภาษากลางในการบริหาร Impact เชื่อมโยงทั้งนโยบาย การเงิน และภาคธุรกิจ เป็นต้น

ดร.อำพล อาภาธนากร นายกสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย (Social Value Thailand หรือ SVThailand) ตอกย้ำบทบาทของสมาคมฯ ในการส่งเสริมมาตรฐานสากลและความร่วมมือของเครือข่ายทั่วโลกมาสู่การยกระดับการวางแผนนโยบาย การบริหารจัดการในองค์กรทุกภาคส่วน บทบาทของสมาคมในช่วงแรกมุ่งเน้นการส่งเสริมวิชาชีพผู้ประเมินมูลค่าทางสังคม (Professional Pathway) สืบเนื่องจากการบุกเบิกการจัดอบรมของ SVThailand ร่วมกับ Social Value International ตั้งแต่ปี 2017 มาอย่างต่อเนื่อง เราร่วมกับภาคีพันธมิตร SV Accelerator Partner อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นต้น เพื่อร่วมจัดอบรมสร้างผู้ประเมินในระดับภูมิภาค นอกจากนั้น สมาคมฯ มุ่งพัฒนากลไกการประเมินที่น่าเชื่อถือ การรับรองรายงานการประเมินและจัดการทดสอบเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ (Assurance Standard) เราเชื่อว่ากลไกของสมาคมฯ และสมาชิกจากหลากหลายภาคส่วนจะผลักดันให้ “ผู้ประเมินมูลค่าทางสังคม” เสริมพลังการขับเคลื่อนงานขององค์กรภาครัฐ ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน ภาคสังคมให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ดีมากขึ้น

สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ เลขาธิการสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย กล่าวถึง “การขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีและพันธมิตร” เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานของสมาคม เริ่มต้นจากความร่วมมือในระดับสากล ที่ประเทศไทยก้าวเข้าไปสู่การเป็น SVI Joint Member Network อย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมผลักดันในภูมิภาคเอเชียร่วมกับอีกหลายประเทศที่มีความเข้มแข็ง เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน อินโดนีเซีย เป็นต้น ในฐานะเครือข่าย Social Value International เรามุ่งหวังให้เกิดการเชื่อมโยงพลังความร่วมมือทั้งองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ การส่งเสริมในระดับนโยบายเชื่อมโยงมาสู่การผลักดันกลไกและ eco-system และความร่วมมือในประเทศไทย เพื่อนำ “คุณค่าทางสังคม” เป็นประเด็นสำคัญในการวางแผนและดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ผลักดัน Impact สู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรงตามปัญหาและความต้องการ สะท้อนอิมแพค ให้ถูกนำมาสื่อสารและกำหนดเป้าหมายร่วมกันได้อย่างเหมาะสม ทั้งต่อแหล่งทุน ระดับนโยบาย ระดับบริหาร กลุ่มเป้าหมายและชุมชน ที่จะต่อยอดไปสู่การพัฒนาและการแข่งขันสร้างนวัตกรรม โมเดลที่เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่า ลดผลกระทบและความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นแกนหลัก 

“นอกจากนั้น อีกมิติสำคัญที่สมาคมฯ เร่งขับเคลื่อนเพื่อสอดรับกับการขยายตัวของ eco-system และศักยภาพในการบริหารจัดการ Impact ด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการวางแผน บริหารจัดการ Impact Data อย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมฯ เปิดตัวระบบ Open Impact Data (OID) เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ประเมินมูลค่าทางสังคม องค์กรที่มีโครงการที่สร้างอิมแพคสังคม และแนวทางการบริหารจัดการโครงการและนวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินความคุ้มค่า และระบบ Impact Accelerator (IAC) เพื่อเป็นตัวช่วยผู้บริหาร หน่วยงานการวางแผนและติดตามผล ตลอดจนผู้ดำเนินโครงการให้เกิดบริหารจัดการ Impact และข้อมูลการดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขยายกำลังการประเมินติดตามผล ลดระยะเวลาในการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ระบบการประมวลผลข้อมูลเพื่อสะท้อนแนวโน้มและสรุปข้อมูลผู้บริหาร สมาคมฯ หวังให้กลไกทางเทคโนโลยีและการบริหารจัดการข้อมูลจะเป็นตัวเร่ง ส่งเสริมประสิทธิผลและการขยายตัวตามความต้องการอย่างก้าวกระโดดขององค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศ”

อีกบทสะท้อนความร่วมมือที่สำคัญ สมาคมฯ ได้จัดงาน Social Value Thailand Forum 2022 โดยเปิดเวทีสะท้อนเสียงในระดับนโยบาย ผู้นำภาคการศึกษา ผู้บริหารภาคเอกชนและภาคสังคม อาทิ สมาชิกวุฒิสภา,  กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNFPA Thailand), Sustainable Brands Thailand ผู้นำจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รัฐวิสาหกิจ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และเครือข่ายผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีจาก TechSauce เป็นต้น นับเป็นการขยายการรับรู้และภาคีความร่วมมือสมาคมฯ สู่กลไกการปฏิบัติในภาคส่วนต่าง ๆ ภายใต้ธีมงาน Maximize Impact Through Partnerships: Collaborate Advantage ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคมนี้ ที่โรงแรม Wintree City Resort เชียงใหม่ และยังเปิดกว้างให้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมติดตามผ่าน Facebook Live ได้ที่ช่องทาง Facebook: Social Value Thailand ผู้เข้าร่วมงานยังได้สิทธิพิเศษในการร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ และได้รับการสนับสนุนและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือร่วมกัน 

ปี 2022 ได้สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์การพัฒนาผู้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคมทั่วโลกไปในทิศทางที่ก้าวกระโดด ตลอดจนเกิดการเชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน สังคมและสถาบันการเงินในการระดมเม็ดเงินที่สะท้อน ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมที่ดี เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2030 นี้ คณะกรรมการและผู้บริหารสมาคมฯ ขอเชิญชวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสร้างทางเลือกการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน ให้ความสำคัญกับผลกระทบและคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ได้คำนึงถึงผลกำไรที่เป็นในเชิงการเงินเพียงอย่างเดียว แต่ยังพิจารณาถึงผลกระทบที่สำคัญต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของผลกำไรทางสังคม ด้วยสมการใหม่ในการดำเนินงานของทุกภาคส่วนนี้จะขับเคลื่อนทรัพยากรไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ขยายโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนการเป็นแกนนำในการสร้างความตระหนักทางสังคม เชื่อมโยงบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคมในการให้คุณค่าร่วม พัฒนานวัตกรรม รูปแบบ แนวทาง กรณีศึกษาในระดับโลกและระดับประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.socialvaluethailand.org

Categories: NEWS

0 Comments

ใส่ความเห็น

Avatar placeholder

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *