ด้วยวิสัยทัศน์ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำของชุมชนในการสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคมอย่างมีนวัตกรรมและความยั่งยืน โดยมีปณิธานในการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน กับชุมชนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่นำไปสู่วิถีชีวิตชุมชนซึ่งสัมพันธ์กับระบบนิเวศและหลักศาสนธรรม ร่วมกับชุมชนในการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันแบบประชาสังคม พร้อมสร้างความรู้ที่เป็นองค์รวมบนรากฐานของวัฒนธรรมชุมชนให้สอดคล้องระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติให้บังเกิดจิตวิญญาณของการแสวงหาและเผยแพร่ความรู้ บังเกิดมโนธรรมสำนึกที่ตระหนักในการเผชิญปัญหาอย่างรู้เท่าทันด้วยสันติวิธี นำไปสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน   มีทางเลือกอันหลากหลาย และเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน

สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย (Social Value Thailand) จึงผนึกกำลังกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แสดงเจตจำนงค์และลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมและพัฒนาการประเมินคุณค่าทางสังคม (SVA : Social Value Accerlerator) เป็นแห่งที่ 2 ในไทยผ่านการจัดกิจกรรมงานวิ่ง สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 37 ภายใต้แคมเปญ RUN FOR IMPACT  ซึ่งถือเป็นงานวิ่งงานแรกของประเทศไทย ที่มีการประเมิน Impact เพื่อตอบโจทย์การสร้างผลตอบแทนคืนสู่สังคมได้ในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและเกิดคุณประโยชน์หรือสะท้อน Impact ที่ดีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

สมาคมฯ จึงร่วมเป็นภาคีจัดกิจกรรม โดยส่งเสริมกระบวนการประชาสัมพันธ์รณรงค์ผลกระทบและคุณค่าสังคมผ่านกิจกรรมงานวิ่ง สสส. จอมบึงมาราธอน พร้อมจัดตั้งทีมประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคมร่วมกับ SVA (Social Value Accelerator) โดยมีผู้เชี่ยวชาญการประเมินจากสมาคม Social Value Thailand ร่วมเป็นที่ปรึกษา และให้แนวทางกรอบมาตรฐานการประเมิน ตลอดจนร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อเสนอแนะตลอดการประเมิน รวมทั้งการพิจารณาตรวจสอบและให้การรับรอง ก่อนนำไปสู่การเผยแพร่ผล Impact Report จากงานวิ่งอย่างเป็นทางการ

นำโดย ดร.อำพล อาภาธนากร นายกสมาคมฯ และ คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมทั้งขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ รองคณบดีฝ่ายแผน งบประมาณและงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง และกรรมการสมาคมฯ ที่เล็งเห็นความสำคัญในการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (SROI: Social Return on Investment) ซึ่งถือเป็นโมเดลต้นแบบในการวัดผลด้านการจัดกิจกรรมกีฬางานวิ่ง

“ทุกก้าวของการวิ่งสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไปพร้อมกันกับเรา ส่งเสริมสุขภาพประชากรพร้อมกับสร้าง IMPACT ต่อสังคม”

  RUN FOR IMPACT กับจอมบึงมาราธอน#37

– – – MCRU x SVThailand – – –

เส้นชัยไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่วิ่งเร็วเท่านั้น ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงไปกับเรา

สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 37  ที่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย และสนใจ ใส่ใจเรื่องสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยนักวิ่งจะได้สัมผัสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของงาน สสส.จอมบึงมาราธอน ภายใต้กลิ่นไอ “งานวิ่งประเพณีของชาวบ้านที่มีมาตรฐานสากล” ด้วยความร่วมใจของ “บวร” คือ ชาวบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชนที่มาคอยให้การต้อนรับ บริการน้ำดื่ม ช่วยเหลือดูแลอำนวยความสะดวกในทุกด้าน และร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจให้กับนักวิ่งทุกคนตลอดเส้นทางการแข่งขัน นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในสนามมาตรฐานของ World Athletics (WA) ที่ได้รับการรับรองทั้ง 3 ระยะการแข่งขัน คือประเภทมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน โดยมียอดผู้สมัครในระบบปีนี้ 10,582 คน ระยะที่มีผู้สมัครมากที่สุด  คือ ระยะมาราธอนจำนวน 4,945 คน ฮาล์ฟมาราธอน จำนวน 3,050 คน มินิมาราธอน จำนวน 2,587 คน ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการยกระดับงานวิ่งมาราธอน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีต่อไป

ที่มา : https://www.facebook.com/chombuengmarathon

การจัดครั้งนี้นอกจากจะได้ในเรื่องของสุขภาพแล้ว ยังมีการต่อยอดไปสู่ชุมชน ที่ได้รับ Impact จากการเข้าร่วมกิจกรรมของทุกท่าน โดยมีการนำเอาร้านค้าในชุมชนมาร่วมขายสินค้าภายในงาน ถือเป็นการกระจายลงสู่ชุมชน ส่งเสริมปณิธานและหลักการสร้างคุณค่าทางสังคม (Social Value Principle)

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงมุ่งเป้าร่วมต่อยอดผลักดันบูรณาการ SVA (Social Value Accelerator) และนำ SROI สู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและขยายผลภาคีเครือข่าย โดยผลการประเมินจากงานวิ่ง สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 37 ในครั้งนี้ จะถูกนำเสนอต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) และผู้สนับสนุนทุน (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)) ตามลำดับต่อไป

นอกจากนี้ยังมีการขยายผลสู่หน่วยงานให้ทุนต่าง ๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นต้น เพื่อยกระดับมาตรฐานในการสร้างผลสัมฤทธิ์ที่สร้างสมดุลทั้งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่ความร่วมมือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs Partnership for the Goals) ไปด้วยกัน

ภารกิจสุดท้าย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการจัดงาน

เชิญชวนให้กำลังใจ ติชม จากนักวิ่งสู่ทีมงานเพื่อนักวิ่ง

ผ่าน QR code และลิ้งค์ด้านล่าง เพื่อประเมินผลโครงการ สสส.จอมบึงมาราธอนครั้งที่ 37

“วิ่งในแบบของคุณ ประเมินผลในแบบของคุณ”

https://docs.google.com/…/1Se7O-J-7TnTfG5oiHQhSgRLAg4…

👩‍💻🌐ก้าวสู่ “โลกยุคดิจิทัล” และเติบโตไปอย่างต่อเนื่องกับ SVA

✔️เสริมสร้างความมั่นใจ เรียนรู้มาตรฐานการประเมินผลสัมฤทธิ์กิจกรรม/โครงการเพื่อสังคมก่อนใช้งานระบบกลยุทธ์ความยั่งยืน สร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคม และตอบโจทย์ SDGs ได้ที่ปรับเป็นลิงก์สั้นๆ https://rb.gy/8egv1z

✔️ยกระดับวิชาชีพสู่การเป็นผู้ประเมินผลสัมฤทธิ์มืออาชีพ ได้ที่ https://bit.ly/3R5sNUx

✔️ตรวจสอบและรับรองกระบวนการประเมิน/รายงานผลสัมฤทธิ์ ได้ที่ https://bit.ly/47lPyt5

✔️ร่วมขับเคลื่อนสังคมไปกับเรา (SVTH Member) ได้ที่ https://bit.ly/3R7Mewf

 ———————————————————————

ติดตามความเคลื่อนไหว และ Subscribe เพื่อรับข้อมูลข่าวสารได้ที่

สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย (Social Value Thailand)

☎️ 089-680-1233, 090-669-3961

✅️ https://line.me/ti/p/zTstB6ePOV

📢 https://socialvaluethailand.org/

📧 socialvaluethailand@nisecorporation.com

#CBM37 #ฝ่ายประเมินผล

#สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

#Socialvaluethailand #SDGs

#SDGImpactStandards #SROI #SIA

#Sustainable #Sustianability

#สร้อยเพื่อสังคม #SocialImpact

 

Categories: EVENTSMOUNEWS

0 Comments

ใส่ความเห็น

Avatar placeholder

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *