ดร.ศิริกุล เลากัยกุล                                  

  • ที่ปรึกษาสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย
  • Country Director
    Sustainable Brands Thailand

การจะสร้างความยั่งยืนถ้าเราไม่รู้จักคำว่า

‘พอ’

คงจะเป็นไปได้ยาก”

DIGITAL NAMECARD

ดูประวัติเพิ่มเติม (Curriculum Vitae : CV)