ดร. ณัฐวุฒิ สุขโสมนัส                                         

  • ที่ปรึกษาสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าฝ่ายกลยุทธ์ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

“My passion is to add more VALUES and make a difference to our world for the BETTER place of our kids, since today is Global Boiling, not Warming anymore. So, let’s start something TODAY TOGETHER because we do not have the second earth, and for sure that Our Future Self and Children will THANK YOU for….

DIGITAL NAMECARD

ดูประวัติเพิ่มเติม (Curriculum Vitae : CV)