ดร.ณัฐวุฒิ สุขโสมนัส

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าฝ่ายกลยุทธ์
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.