ดร.กฤษฎา เสกตระกูล                                

  • ที่ปรึกษาสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย
  • รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

” การทำธุรกิจให้ยั่งยืน คือการทำธุรกิจแบบประณีตมากขึ้น   ใส่ใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใกล้ ไกล สังคม สิ่งแวดล้อม   ในห่วงโซ่คุณค่า ไม่ได้มุ่งขายสินค้าให้ลูกค้าเพียงอย่างเดียว

DIGITAL NAMECARD

ดูประวัติเพิ่มเติม (Curriculum Vitae : CV)