หัวหน้ากองบรรณาธิการ

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง  ครุฑจ้อน

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

รองกองบรรณาธิการ

ดร.อำพล อาภาธนากร

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

กองบรรณาธิการ

ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ.ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ

สถาบันวิทยาการจัดการ
ทริส คอร์ปอเรชั่น

ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผศ.ดร.ชุมพล อังคณานนท์

สาขาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ดร.เกวลิน อังคณานนท์

สาขาระบบสาวิชาารสนเทศทางธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์

เลขาธิการสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย

หทัยพร เพทไสย

ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมฯ