ABOUT SOCIAL VALUE THAILAND

สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย (Social Value Thailand) ก่อตั้งภายใต้วิสัยทัศน์ที่ต้องการการขับเคลื่อนและบูรณาการมาตรฐานการบริหารจัดการ ติดตามประเมินผลทางสังคม สะท้อนมุมมองของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป โดยมุ่งเน้นแนวทางการขับเคลื่อนด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายผสานพลังความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน การศึกษา ภาคสังคม เพื่อมุ่งเป้าส่งเสริมกลไกใน 4 มิติสำคัญ

STANDARDIZATION

การยกระดับกรอบมาตรฐานสากลที่มีความน่าเชื่อถือและเหมาะสมกับบริบทของประเทศ

SOCIAL VALUE PORTAL

การส่งเสริมเข้าถึงฐานข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้แก่เครือข่าย

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

การพัฒนาวิชาชีพและองค์ความรู้ในการบริหารจัดการและติดตามประเมินผลลัพธ์สังคม

PARTNERSHIP FOR THE GOALS

การเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายและการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การขยายความร่วมมือ ตลอดจนส่งเสริมกลไกและแรงจูงใจเพื่อเสริมพลังและความร่วมมือทุกภาคส่วน

JOIN SOCIAL VALUE THAILAND MEMBER

Testimonial

Social Impact Assessment Programs
รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

รองอธิการบดีฝ่ายเเผนเเละยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

"AGC-ASIA ปรับ Fix Mindset สู่ Growth Minsdet ในการเป็นผู้นำทั้งความคิดและการปฏิบัติ สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม"

คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์

คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์

ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป เอส.อี.

AGC-ASIA สะท้อนจุดยืน สื่อสาร ส่งต่อเรื่องราวความเป็นผู้นำเพื่อสังคม อันจะเป็นประตูไปสู่พื้นที่ในการร่วมสรรค์สร้างสังคมสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่า "กำไร"

รศ.ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิยานนท์์

รศ.ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิยานนท์์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

"AGC-ASIA รวมพลังใจ ขับเคลื่อนโครงการ เชื่อมโยงเครือข่ายระดับสากลสู่ความจรรโลงไว้เพื่อความสวยงามของความยั่งยืนของสังคมไทย"

ผศ.ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล

ผศ.ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ยกระดับการประเมินการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยกรอบมาตรฐานสากล SROI

Fabienne Michaux

Fabienne Michaux

DIRECTOR, SDG Impact Standards

"SDG Impact is a UNDP flagship initiative, working to accelerate private sector contributions towards the achievement of the Sustainable Development Goals by 2030"

ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล

ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

สร้างวิชาชีพนักประเมินทางสังคมด้วย SROI

ดร.ฉัตรชัย พิศพล

ดร.ฉัตรชัย พิศพล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

"สื่อสารและรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานต่อสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพด้วย SROI"

ผศ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์

ผศ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วย SROI

ดร.วรวุฒิ ไชยศร

ดร.วรวุฒิ ไชยศร

CSR & Sustainability Expert กลุ่มบริษัท ทรู คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตอบโจทย์ผู้บริหารในการใช้งบประมาณเพื่อสังคมอย่างคุ้มค่าด้วย SROI

News&Events

ข่าวสารและกิจกรรม

Get in Touch

Find us at the office

8/106 PATIO Kallapaphruk-Sathorn
Kanchanapisek Road, Bangkae, Bangkok, Thailand 10160

Give us a ring

Social Value Thailand

E-mail: socialvaluethailand@nisecorporation.com
Tel : 089–680–1233, 090-669-3961

Mon - Fri, 09:00-18:00

Subscribe Us