ABOUT SOCIAL VALUE THAILAND

ด้วยสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างความรู้และเพิ่มทักษะการประเมินมูลค่าและผลกระทบทางสังคมและเป็นผู้แทนเครือข่ายสมาชิก Social Value International รายเดียวในประเทศไทย โดยมีบทบาทในการเผยแพร่และสร้างความตระหนักและความเข้าใจในหลักการการส่งเสริมคุณค่าสังคมและการเข้าถึงองค์ความรู้ กรอบมาตรฐานแนวปฏิบัติ ฐานข้อมูลและกรณีศึกษา (Social Value Principle, Methodology and Framework) พัฒนาเครือข่ายผู้ประเมินตามกรอบมาตรฐานการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Accredited SROI Practitioner Training) ตลอดจน เป็นกลไกส่งเสริมยกระดับวิชาชีพและความน่าเชื่อของผู้ประเมินและกระบวนการประเมินตามกรอบมาตรฐานและ แนวปฏิบัติสากล (SVI Assurance Standards) และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงและเปลี่ยนความร่วมมือทั้งในและระหว่างประเทศ (Networking & Partnership)

STANDARDIZATION

การยกระดับกรอบมาตรฐานสากลที่มีความน่าเชื่อถือและเหมาะสมกับบริบทของประเทศ

SOCIAL VALUE PORTAL

การส่งเสริมเข้าถึงฐานข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้แก่เครือข่าย

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

การพัฒนาวิชาชีพและองค์ความรู้ในการบริหารจัดการและติดตามประเมินผลลัพธ์สังคม

PARTNERSHIP FOR THE GOALS

การเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายและการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การขยายความร่วมมือ ตลอดจนส่งเสริมกลไกและแรงจูงใจเพื่อเสริมพลังและความร่วมมือทุกภาคส่วน

Upcoming Events

สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย จัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี ที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษคือ SROI Practitioner Workshop นอกจากนี้เรายังจัดกิจกรรมสำหรับสมาชิกเท่านั้น รวมถึงงานสัมมนา Social Value Thailand Forum ในประเทศไทย และ Social Value Matters ในเครือข่าย Social Value International ที่จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดการส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมในประเทศไทย ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในเส้นทางแห่งคุณค่าทางสังคมใดก็ตาม คลิกด้านล่างเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

JOIN SOCIAL VALUE THAILAND COMMUNITY เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง/สมาชิกในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมร่วมกัน

News&Events

ข่าวสารและกิจกรรม

Get in Touch

Find us at the office

8/106 PATIO Kallapaphruk-Sathorn
Kanchanapisek Road, Bangkae, Bangkok, Thailand 10160

Give us a ring

Social Value Thailand

E-mail: socialvaluethailand@nisecorporation.com
Tel : 089–680–1233, 090-669-3961

Mon - Fri, 09:00-18:00