กรรมการและที่ปรึกษา

ทีมงานขับเคลื่อนพลังทางสังคม
ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร

ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร

เหรัญญิก

ประวัติโดยย่อ

ผศ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม

ผศ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม

กรรมการ

ประวัติโดยย่อ

ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ

ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ

กรรมการ

ประวัติโดยย่อ

ดร.วรวุฒิ ไชยศร

ดร.วรวุฒิ ไชยศร

กรรมการ

ประวัติโดยย่อ

นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช

นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช

กรรมการ

ประวัติโดยย่อ

นายกฤษณะ ธีรพลพิพัฒ

กรรมการ

ประวัติโดยย่อ

News&Events

ข่าวสารและกิจกรรม

Get in Touch

Find us at the office

8/106 PATIO Kallapaphruk-Sathorn
Kanchanapisek Road, Bangkae, Bangkok, Thailand 10160

Give us a ring

Social Value Thailand

E-mail: socialvaluethailand@nisecorporation.com
Tel : 089–680–1233, 090-669-3961

Mon - Fri, 09:00-18:00

Subscribe Us